stappenplan 

Belangrijke informatie voor als u het zelf gaat regelen!

Stap 1: Testament

 

De erfgenamen zijn verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap.

De overledene kan in zijn testament hebben bepaald wie zijn erfgenamen zijn. Heeft de overledene geen testament gemaakt dan is het wettelijk erfrecht van toepassing.
Via het Centraal Testamentenregister kan worden nagevraagd of de overledene een testament heeft gemaakt.

Wilt u meer informatie hierover, dan kunnen wij u van dienst zijn.

 

Stap 2: Erfgenamen

 

Een erfgenaam heeft de keuze om de nalatenschap zuiver te aanvaarden, beneficiair te aanvaarden of te verwerpen. Bij zuivere aanvaarding aanvaard u alles, ook de schulden. Bij beneficiaire aanvaardig wilt u de nalatenschap wel aanvaarden maar wilt u niet dat de schulden voor uw rekening komen. Dit is een veilige optie maar beneficiarie aanvaarding levert ook verplichtingen op. Bij verwerping wilt u niets van de nalatenschap, u trekt uw handen er van af.

Een erfgenaam is niet verplicht om de nalatenschap te accepteren. Als er eenmaal een keuze is gemaakt dan kan deze keuze in principe niet meer worden veranderd.

Pas op: U heeft even de tijd om deze keuze te maken. Als u zich gedraagt als erfgenaam (u neemt bijvoorbeeld spullen mee uit de woning voor in uw huis) aanvaard u de nalatenschap zuiver!

Een executeur kan u adviseren bij het nemen van de juiste beslissing.

 

Stap 3: Volmacht of executeur

 

Alle erfgenamen dienen tezamen zorg te dragen voor de afwikkeling van de nalatenschap.
De erfgenamen kunnen ook één persoon, bijvoorbeeld een executeur of een notaris, volmacht geven om de nalatenschap namens hen af te wikkelen.

Heeft de overledene een executeur benoemd dan is de executeur degene die de nalatenschap dient af te wikkelen.

 

Stap 4: Verklaring van erfrecht

 

Door middel van een verklaring van erfrecht kan worden aangetoond wie bevoegd is om de nalatenschap af te wikkelen.
Deze verklaring is bijvoorbeeld nodig om de bankzaken te kunnen regelen.

Wij kunnen de aanvraag voor een verklaring van erfrecht voor u verzorgen.

 

 

Stap 5: Boedelbeschrijving

 

Aan het begin van de afwikkeling dient een inventarisatie van de nalatenschap per de dag van overlijden te worden gemaakt.
Deze boedelbeschrijving kunnen erfgenamen ook gebruiken voor de beslissing omtrent de aanvaarding of verwerping van de nalatenschap.
Onderdeel van deze boedelbeschrijving is het toekennen van waarden aan verschillende goederen.

AdOtium kan voor u de boedelbeschrijving opstellen en zorgen voor de taxatie van de verschillende goederen.

 

Stap 6: Spoedeisende zaken

 

Doorgaans zal de uitvaartverzorger het overlijden doorgeven aan de gemeente, vervolgens wordt het overlijden ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Automatisch worden daardoor bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst op de hoogte gebracht van het overlijden.

Op het laatst bekende adres zal de correspondentie ten behoeve van de overledene binnenkomen. Het is verstandig om te zorgen dat de post een aantal maanden wordt doorgestuurd naar degene die de afwikkeling van de nalatenschap verzorgt. 

Na het overlijden moeten woning en inboedel worden veilig gesteld en huisdieren moeten eventueel elders worden ondergebracht.

Wij zijn u bij deze werkzaamheden graag van dienst.

 

Stap 7: Kennisgeving overlijden aan instanties

 

Lidmaatschappen en abonnementen moeten worden stopgezet. Zo worden onnodige kosten bespaard.
Ook andere instanties, zoals bijvoorbeeld pensioenfonds of banken, dienen over het overlijden te worden geïnformeerd.

Wij nemen deze taak graag van u over.

 

 

 

Stap 8: Administratie

 

De administratie van de overledene moet eventueel op orde worden gebracht en worden afgerond. Alle binnenkomende post moet worden afgehandeld.
Verder moeten schulden worden betaald en vorderingen en verzekeringsuitkeringen moeten worden geïnd. De bankzaken moeten worden afgerond. Beleggingen moeten worden geïnventariseerd en eventueel, in overleg met de erfgenamen, worden verkocht.


Dit is veel werk. Met de deskundige hulp kan de administratie worden geordend en snel worden afgehandeld.

 

 

Stap 9: Inboedel

 

De inboedelgoederen moeten worden verdeeld onder de erfgenamen of de goederen moeten worden verkocht. Dit kan soms problemen geven.

Een executeur kan voor u de verdeling begeleiden of zorgen voor de taxatie en verkoop van de goederen.

 

Stap 10: Woning

 

Ook met betrekking tot de woning van de overledene moeten beslissingen worden genomen.

De eigen woning van de overledene moet waarschijnlijk worden verkocht. De financiële consequenties van een eigen woning zijn hierbij van groot belang. Wat is de juiste waarde van de woning? Kan de hypotheekschuld volledig worden afgelost met de verkoopopbrengst? Wij kunnen de verkoop van de woning begeleiden en de financiële consequenties voor u in kaart brengen.

Had de overledene een huurwoning dan moet de huur worden opgezegd. Met de verhuurder moeten vervolgens afspraken worden gemaakt over de oplevering van de woning (leeg en schoon). 
 

Stap 11: Belastingen

 

De belastingzaken van de overledene moeten ook worden afgerond. Allereerst dient de laatste aangifte inkomstenbelasting te worden ingediend en eventueel de overige belastingzaken van de overledene te worden afgerond. Dit kunnen wij voor u doen.

Daarnaast speelt de erfbelasting een rol. Erfgenamen moeten deze belasting betalen over hetgeen zij verkrijgen uit de nalatenschap. Er zijn vrijstellingen en er gelden verschillende tarieven. Zowel de tarieven als de vrijstellingen zijn afhankelijk van de relatie van de erfgenamen met de overledene.

AdOtium kan voor u uitrekenen of u erfbelasting moet betalen. Mocht erfbelasting verschuldigd zijn dan kunnen wij de aangifte erfbelasting voor u opstellen.

 

Stap 12: Verdeling

 

Als alle voorgaande stappen zijn doorlopen en alle administratieve, financiële en fiscale zaken van de overledene zijn afgerond, kan de nalatenschap worden verdeeld onder de erfgenamen. Het is belangrijk dat iedere erfgenaam krijgt wat hem/haar toekomt.

Als wij de afwikkeling van de nalatenschap hebben geregeld, leggen we rekening en verantwoording af en zorgen wij er voor dat iedere erfgenaam zijn erfdeel krijgt. Tot slot bewaren we het nalatenschapsdossier voor de erfgenamen.

 

Conclusie

Misschien kunt u het zelf maar zeker is dat het veel tijd en energie kost. Afwikkelen is veel werk!

Wij helpen u graag en kunnen u hierdoor een hoop zorgen en (regel)werk uit handen nemen. Zeker bij een (ruim) positieve nalatenschap is deze afweging de moeite waard.

 

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met AdOtium.